BauWatch:

Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

1 Wprowadzenie

1.1 Tożsamość administratora

BauWatch Group B.V. i spółki należące do jej grupy, zgodnie z definicją na stronie BauWatch przywiązują dużą wagę do prywatności użytkowników. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową www.BauWatch.com, korzystasz z naszych usług, świadczysz nam usługi, ubiegasz się o pracę u nas albo kontaktujesz się z nami, BauWatch przetwarza Twoje dane osobowe w roli administratora danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, dlaczego i w jaki sposób firma BauWatch przetwarza dane osobowe użytkowników. Aktualnie obowiązującą wersję Oświadczenia o ochronie prywatności można niezmiennie znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.bauwatch.com/pl-pl/oswiadczenie-o-ochronie-prywatnosci/.

Nasza witryna wykorzystuje również pliki cookie i podobne techniki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie na stronie internetowej https://www.bauwatch.com/pl-pl/oswiadczenie-o-ochronie-prywatnosci/.

Dane kontaktowe BauWatch:

BauWatch Group B.V. (spółka działająca jako „BauWatch”)

Hommel 39

7317 BL APELDOORN

088 118 18 00

info-PL@bauwatch.com

Z naszym inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem privacygroup@bauwatch.com.

1.2 Treść Oświadczenia o ochronie prywatności

Aby ułatwić lekturę niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, poniżej przedstawiamy zarys tematów. Możesz od razu przeczytać więcej na dany temat, klikając go:

2 Przetwarzanie danych osobowych

2.1 Dane osobowe oraz cele i podstawy przetwarzania

Każdy użytkownik, który odwiedza naszą stronę internetową, korzysta z naszych produktów lub usług, dostarcza nam produkty lub usługi, ubiega się o pracę u nas albo w inny sposób wchodzi z nami w interakcję, przekazuje swoje dane osobowe, które są przetwarzane i zbierane według kategorii osób, których dane dotyczą, w celach i na podstawach określonych poniżej w tej sekcji. Możemy przetwarzać dane osobowe w celach innych niż opisane poniżej, ale będziemy to robić tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim nowe cele są z zgodne z tymi podstawami. W takim przypadku poinformujemy użytkownika zanim przystąpimy do przetwarzania jego danych osobowych w szerszym zakresie.

2.1.1 Odwiedzający witrynę

Dane osobowe – kiedy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, umieszczamy niezbędne, statystyczne, marketingowe albo zewnętrzne pliki cookie mediów lub stosujemy podobne techniki, takie jak piksele. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • odwiedzone strony internetowe i hiperłącza;
 • częstotliwość i czas trwania wizyty;
 • dane dotyczące lokalizacji i adresu IP.

Cele – te dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia prawidłowego i optymalnego działania stron internetowych oraz pomiaru korzystania ze stron internetowych. Niezbędne pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Używamy statystycznych plików cookie do mierzenia jakości i skuteczności strony internetowej oraz jej ulepszania. Wreszcie, umieszczamy marketingowe i zewnętrzne pliki cookie mediów społecznościowych. Dzięki tym plikom cookie będziemy przechowywać i analizować informacje o ostatnich wizytach użytkownika na naszej stronie internetowej i jego zachowaniu podczas przeglądania różnych części naszej strony internetowej w celach analitycznych, aby zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z naszej strony internetowej. Dzięki temu będziemy mogli uczynić ją bardziej intuicyjną. Będziemy również śledzić, które linki w naszej witrynie zostały kliknięte. Używamy tych informacji, aby wyświetlać użytkownikowi ukierunkowane reklamy w witrynie, które są dla niego istotne i które ustawiliśmy na podstawie przeglądanych przez niego treści.

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej informujemy użytkownika o korzystaniu z plików cookie, a użytkownik może zdecydować, na które pliki cookie chce zezwolić. Użytkownik może zrezygnować z plików cookie lub podobnych technik, ustawiając przeglądarkę internetową tak, aby nie zezwalała na pliki cookie lub podobne techniki. Ponadto użytkownik może również usunąć wszelkie wcześniej zapisane informacje za pomocą ustawień przeglądarki.

Podstawa – podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest uzasadniony interes, a mianowicie nasz interes monitorowania korzystania ze strony internetowej, abyśmy mogli ją w razie potrzeby dostosować lub ulepszyć. Tam, gdzie prawo wymaga zgody użytkownika, przetwarzanie danych będzie opierać się na zgodzie użytkownika.

Źródło – zbieramy wyżej wymienione dane osobowe bezpośrednio od użytkownika, za pomocą plików cookie na naszej stronie internetowej albo bez ich wykorzystania. Nie korzystamy z żadnych innych źródeł w celu zbierania danych osobowych użytkowników, chyba że zostało to wyraźnie określone.

Okres przechowywania – dane osobowe użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów opisanych powyżej.

2.1.2 Użytkownicy aplikacji BauWatch

Dane osobowe – gdy użytkownik korzysta z naszej aplikacji BauWatch, zbieramy dane dotyczące korzystania przez niego z aplikacji. W tym kontekście przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • status logowania;
 • liczba logowań do aplikacji w danym okresie;
 • korzystanie z funkcji transmisji na żywo w aplikacji;
 • najczęściej odwiedzane strony w aplikacji;
 • urządzenie, za pomocą którego użytkownik korzysta z aplikacji.

Cele – cele, dla których przetwarzamy te dane osobowe, to zapewnienie prawidłowego i optymalnego działania aplikacji. Ponadto przechowujemy i analizujemy informacje o (ostatnich) wizytach użytkownika w aplikacji i korzystaniu przez niego z różnych części aplikacji, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy z nich korzystają. Pozwala na to poprawić intuicyjność aplikacji.

Przy pierwszym użyciu aplikacji poinformujemy użytkownika o takim przetwarzaniu. Z poziomu konta użytkownika w aplikacji można za pomocą ustawień zablokować takie przetwarzanie danych.

Podstawa – podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest uzasadniony interes, a mianowicie nasz interes monitorowania korzystania z aplikacji, abyśmy mogli ją w razie potrzeby dostosować lub ulepszyć.

Źródło – wyżej wymienione dane osobowe zbieramy bezpośrednio od użytkownika. Nie korzystamy z żadnych innych źródeł w celu zbierania danych osobowych użytkowników, chyba że zostało to wyraźnie określone.

Okres przechowywania – dane osobowe użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów opisanych powyżej.

2.1.3 (Potencjalni) klienci, dostawcy i usługodawcy

Dane osobowe – przetwarzamy następujące dane osobowe (osób do kontaktu) (potencjalnych) klientów:

 • imię i nazwisko
 • (służbowy) adres e-mail
 • (służbowy) numer telefonu
 • organizacja

Podanie tych danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. Bez tych danych nie możemy zawrzeć umowy z użytkownikiem albo reprezentowaną przez niego organizacją.

Cele – przetwarzamy te dane osobowe w celu oferowania albo wprowadzania na rynek naszych produktów i usług, otrzymywania dostarczanych nam produktów i usług lub wypełniania obowiązku prawnego.

Podstawa – podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest realizacja umowy zawartej z użytkownikiem (albo firmą, którą on reprezentuje), podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy albo spełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. obowiązku przechowywania danych do celów podatkowych.

Źródło – wyżej wymienione dane osobowe zbieramy bezpośrednio od użytkownika lub jego organizacji. Nie korzystamy z żadnych innych źródeł w celu zbierania danych osobowych użytkowników, chyba że zostało to wyraźnie określone.

Okres przechowywania – dane osobowe użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów opisanych powyżej. Jeśli dokumenty zawierające dane osobowe użytkownika podlegają obowiązkowi przechowywania do celów podatkowych, będziemy przechowywać dane użytkownika przez siedem lat.

2.1.4 Targi dla odwiedzających

Dane osobowe – jeśli odwiedzisz nas na targach, będziemy przetwarzać nagrania z kamery wokół naszego stoiska. Obejmuje to nagrania z kamery, w których od razu stosowane jest pełne rozmycie. Korzystając ze sztucznej inteligencji, nasze systemy mogą przeprowadzać podstawowe analizy, takie jak rozpoznawanie, czy użytkownik ma na sobie określone środki ochrony osobistej. W ten sposób nasi klienci mogą uzyskać informacje analityczne na temat liczby odwiedzających w danym czasie lub liczby osób noszących takie środki ochrony indywidualnej.

Cele – celem, dla którego przetwarzamy dane osobowe użytkownika, jest prezentacja naszego sprzętu i naszych narzędzi sztucznej inteligencji w celu sprzedaży tych produktów i usług.

Podstawa – podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest nasz uzasadniony interes polegający na prezentowaniu naszych produktów i usług osobom odwiedzającym targi.

Źródło – wyżej wymienione dane osobowe zbieramy za pośrednictwem obrazów z naszych kamer. Nie korzystamy z żadnych innych źródeł w celu zbierania danych osobowych, chyba że zostało to wyraźnie określone.

Okres przechowywania – przechowujemy zdjęcia przez czas trwania targów. Następnie dane zostaną usunięte.

2.1.5 Osoby ubiegające się o pracę

Dane osobowe – jeśli ubiegasz się o pracę u nas, przetwarzamy następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • dane kontaktowe
 • notatki z rozmowy, jeśli dotyczy
 • list motywacyjny, jeśli dotyczy
 • zainteresowania, doświadczenie zawodowe i inne informacje wynikające z CV

Podanie tych danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku użytkownika i ewentualnego zawarcia z nim umowy (o pracę).

Cele – dane osobowe użytkownika przetwarzamy w celu oceny jego podania i ewentualnego skontaktowania się z nim w późniejszym terminie, za jego zgodą, w sprawie danego stanowiska.

Podstawa – podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest realizacja umowy zawartej z użytkownikiem albo podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy, albo, jeśli jest to wymagane, zgoda użytkownika.

Źródło – wyżej wymienione dane osobowe zbieramy bezpośrednio od użytkownika. Nie korzystamy z żadnych innych źródeł w celu zbierania danych osobowych użytkowników, chyba że zostało to wyraźnie określone.

Okres przechowywania – przechowujemy dane związane z procesem rekrutacji przez cztery tygodnie od zakończenia procesu rekrutacji. Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, będziemy przechowywać jego dane przez rok.

2.1.6 Odbiorcy newslettera

Dane osobowe – jeśli użytkownik otrzymuje newsletter albo nie wyraził zgody na jego otrzymywanie, przetwarzamy następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail

Cele – przetwarzamy te dane osobowe w celu informowania użytkownika o naszych produktach i usługach albo w celu zaprzestania wysyłania mu naszego newslettera po rezygnacji z subskrypcji.

Podstawa – podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest nasz uzasadniony interes polegający na informowaniu użytkownika o naszych produktach i usługach lub zgoda użytkownika, o ile prawo wymaga jego zgody. Jeśli przetwarzamy adres e-mail użytkownika, aby nie wysyłać do niego newslettera po rezygnacji z subskrypcji, robimy to w ramach spoczywającego na nas obowiązku prawnego.

Źródło – wyżej wymienione dane osobowe zbieramy bezpośrednio od użytkownika. Nie korzystamy z żadnych innych źródeł w celu zbierania danych osobowych użytkowników, chyba że zostało to wyraźnie określone.

Okres przechowywania – dane osobowe użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów opisanych powyżej.

2.1.7 Inny kontakt

Dane osobowe – możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika w kontekście innych kontaktów. W takiej sytuacji przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • dane kontaktowe
 • organizacja (jeśli dotyczy)

Cele – przetwarzamy dane osobowe w kontekście innych kontaktów w celu między innymi obsługi zapytań, skarg albo wniosków użytkownika bądź w ramach organizowanych przez nas loterii czy konkursów.

Podstawa – podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na rozpatrywaniu wniosków i skarg użytkowników albo organizowaniu kampanii bądź konkursów z nagrodami.

Źródło – wyżej wymienione dane osobowe zbieramy bezpośrednio od użytkownika. Nie korzystamy z żadnych innych źródeł w celu zbierania danych osobowych użytkowników, chyba że zostało to wyraźnie określone.

Okres przechowywania – dane osobowe użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów opisanych powyżej.

2.2 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie przetwarzamy danych osobowych użytkownika w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez interwencji człowieka albo tworzenia profilu użytkownika na podstawie jego danych osobowych.

3 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, jeśli przetwarzanie to odbywa się na podstawie jednego z naszych uzasadnionych interesów. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że nasz interes dotyczący przetwarzania danych użytkownika jest nadrzędny wobec interesów użytkownika lub gdy nasz interes jest związany z ustanowieniem, wykonaniem lub uzasadnieniem roszczenia prawnego. Ponadto użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, np. naszego newslettera.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacygroup@bauwatch.com z wyraźnym opisem swojego żądania. Należy pamiętać, że musimy ustalić tożsamość użytkownika, zanim będziemy mogli odpowiedzieć na jego wniosek. Sposób, w jaki to zrobimy, zależy od konkretnej sytuacji.

4 Inne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

4.1 Prawo do wglądu

Użytkownik ma prawo zażądać uzyskania wglądu do danych osobowych, które przetwarzamy na jego temat, a dokładniej do celów, kategorii danych osobowych, (kategorii) odbiorców, okresów przechowywania lub kryteriów ich ustalania, źródła danych osobowych, ewentualnego zautomatyzowanego podejmowania decyzji i odpowiednich zabezpieczeń w przypadku przekazywania danych poza EOG.

4.2 Prawo do sprostowania danych i ograniczenia ich przetwarzania

Użytkownik ma prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych, które przetwarzamy na jego temat. Ponadto użytkownik ma prawo, na swój wniosek, do ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

 • jeśli użytkownik kwestionuje poprawność danych, może poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych w okresie, w którym sprawdzamy poprawność danych;
 • jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik zamiast usunięcia danych zażąda od nas ograniczenia ich wykorzystywania;
 • w przypadku, gdy nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika do celów przetwarzania, ale użytkownik nadal potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub uzasadnienia roszczenia prawnego;
 • jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych i oczekuje na naszą odpowiedź dotyczącą tego, czy nasze uzasadnione interesy są nadrzędne w stosunku do jego interesów.

4.3 Prawo do usunięcia danych

W następujących przypadkach użytkownik może mieć prawo do usunięcia przez nas jego danych osobowych na jego żądanie:

 • jeśli nie potrzebujemy już danych do celów, dla których zostały zebrane lub uzyskane;
 • jeśli użytkownik wycofał swoją zgodę, w zakresie, w jakim jego dane są przetwarzane na podstawie zgody, a my nie mamy innej podstawy prawnej do przetwarzania jego danych;
 • jeśli użytkownik nie wyraził zgodny na przetwarzanie jego danych, a my nie mamy własnego nadrzędnego interesu, lub jeśli użytkownik nie wyraził zgody na przetwarzanie jego danych do celów marketingu bezpośredniego;
 • jeśli musimy usunąć dane osobowe, aby spełnić nałożony na nas obowiązek prawny;
 • jeśli dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług cyfrowych osobom niepełnoletnim.

Należy pamiętać, że powyższe nie ma zastosowania we wszystkich przypadkach. Nie musimy usuwać danych osobowych użytkownika, jeśli potrzebujemy ich między innymi do ustalenia, wykonania lub uzasadnienia roszczeń prawnych.

4.4 Prawo do przekazywania danych

Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody lub w ramach wykonywania umowy z użytkownikiem ORAZ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, użytkownik ma prawo do uzyskania od nas swoich danych lub możemy przekazać je stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie pliku.

4.5 Prawo do wycofania udzielonej zgody

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody, użytkownik ma prawo wycofać zgodę, którą wcześniej wydał. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Użytkownik może skorzystać ze wszystkich wyżej wymienionych praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacygroup@bauwatch.com z wyraźnym opisem swojego żądania. Należy pamiętać, że musimy ustalić tożsamość użytkownika, zanim będziemy mogli odpowiedzieć na jego wniosek. Sposób, w jaki to zrobimy, zależy od konkretnej sytuacji.

5 Odbiorcy danych osobowych

5.1 Kategorie odbiorców

W zakresie niezbędnym do celów opisanych poniżej udostępniamy dane osobowe użytkownika następującym (kategoriom) odbiorców:

 • spółkom Grupy, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności, audytu raportów wewnętrznych lub celów bezpieczeństwa, lub do wykonania umowy z osobami, których dane dotyczą;
 • organom rządowym, sądom, organom nadzorczym, organom ścigania lub służbom wywiadowczym, jeśli mamy prawny obowiązek przekazania danych osobowych;
 • naszym księgowym, radcom prawnym i innym profesjonalnym usługodawcom zaangażowanym przez nas w celu zapewnienia zgodności z przepisami;
 • dostawcom usług IT, z których korzystamy;
 • dostawcom usług, z których korzystamy w celu pomiaru skuteczności naszych usług i stron internetowych;
 • stronom trzecim, które chcą nabyć lub są zainteresowane nabyciem BauWatch bądź jednego albo większej liczby jego komponentów, w tym stronom zaangażowanym w doradztwo w zakresie takiej transakcji.

5.2 Przekazywanie danych osobowych między podmiotami zagranicznymi

Opisane powyżej kategorie odbiorców mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Gdy przekazujemy dane, za które jesteśmy odpowiedzialni, do państw spoza EOG (tzw. „państw trzecich”), zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu RODO. W szczególności nakładamy na odbiorców danych osobowych zobowiązania umowne dotyczące odpowiedniej ochrony danych użytkownika przy użyciu wzorcowych klauzul umownych (SCC) zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Będziemy z wyprzedzeniem oceniać (w razie potrzeby z pomocą odbiorców z państw trzecich) w poszczególnych przypadkach, czy ustawodawstwo i praktyka państwa trzeciego osłabiają skuteczność SCC. Jeśli tak, podejmiemy dodatkowe środki w celu wypełnienia luk w ochronie i dostosowania ich do poziomu wymaganego przez prawodawstwo UE. Na żądanie udostępnimy kopię zawartych SCC.

6 Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia jednostronnej zmiany postanowień Oświadczenia o ochronie prywatności. Aktualna wersja Oświadczenia o ochronie prywatności jest dostępna pod adresem https://www.bauwatch.com/pl-pl/oswiadczenie-o-ochronie-prywatnosci/.

Najnowsza wersja: 16 kwietnia 2024 r